PROCARE PARTNERS – Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť PROCARE PARTNERS s.r.o., so sídlom: Dunajská 8, Bratislava, 811 08, IČO: 46511342, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 791195/B (ďalej len ,,PCP“) je od začiatku svojho pôsobenia na trhu synonymom kvality a profesionality. Preto dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb a  komunikácie s klientmi a ako tieto údaje používame a chránime.

Spoločnosť PCP, so sídlom Dunajská 8, Bratislava, 811 08, IČO: 46511342, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 791195/B poskytuje komplexné odborné služby v oblasti financií a to vďaka vytvoreniu finančného plánu na mieru, ktorý Vám zabezpečí lepší dôchodok, zhodnotí Váš majetok, ochráni Vaše príjmy a pomôže s financovaním bývania. Spoločnosť PCP je prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom svojich klientov a potencionálnych klientov.

Snažili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého zrozumiteľné. Ak však máte aj po ich prečítaní otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti alebo máte iné súvisiace podnety, obráťte sa prosím na našu Zodpovednú osobu. Kontaktovať ju môžete telefonicky na 0948 150 150, e-mailom: procarepartners@procarepartners.sk alebo písomne na adrese zodpovednej osoby: Dunajská 8, Bratislava, 811 08.

1. Osobné údaje, ktoré spracúvame 

O našich klientoch spracúvame osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujú pri vypĺňaní analýzy osobných financií a ktoré sú potrebné pre vypracovanie  finančného plánu na mieru. Ide predovšetkým o nasledovné osobné údaje:

a) Základné osobné údaje klienta – napr. meno, priezvisko, titul, rodné číslo, miesto narodenia, štátna príslušnosť, doklad totožnosti, adresa trvalého alebo prechodného bydliska, mobil, e-mail, bankové spojenie a iné;
b) Údaje týkajúce sa pracovného zaradenia klienta – firma, pozícia, doba pracovného kontraktu a iné;
c) Údaje týkajúce sa finančnej situácie klienta – napr. hrubý príjem, čistý príjem, 13. plat, odmeny;
d) Údaje o zdravotnom stave klienta – napr. výška, hmotnosť, choroby, úrazy a iné;
e) Ďalšie dobrovoľne poskytnuté osobné údaje, ktoré sú potrebné na vypracovanie finančného plánu na mieru.

2. Účel spracúvania osobných údajov 

Osobné údaje našich klientov zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi na viacero účelov, a to najmä:

a) V súvislosti a na základe plnenia našich zákonných povinností alebo využitia našich zákonných oprávnení podľa osobitných zákonov, najmä podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a ďalších;

b) V súvislosti a na základe plnenia uzatvorenej zmluvy a poskytnutia služby, najmä na účel jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie a zabezpečenia predzmluvných rokovaní s potenciálnymi klientmi;

c) V súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie a monitorovanie štandardne vysokej kvality nami poskytovaných služieb a finančných produktov a tým na zabezpečenie Vašej spokojnosti, ako aj preukazovanie, uplatňovanie a obhajobu našich práv a nárokov;

d) V súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie efektívnej vnútornej administratívy osobných údajov klientov;

e) V súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov – konkrétne analýzy osobných financií, činnosti finančného sprostredkovania, predkladanie a sprostredkovanie finančných produktov;f) V súvislosti so zasielaním obchodných a marketingových ponúk klientom a potencionálnym klientom, na základe našich oprávnených záujmov, ktorými je dosiahnutie základného účelu podnikateľskej činnosti – rentability poskytovaných služieb a predávaných finančných produktov, pričom len vďaka týmto ponukám máte možnosť dozvedieť sa o užitočných novinkách o našich službách a produktoch.

Poskytnutie osobných údajov za účelom uvedeným v písm. a) a b) je zákonnou povinnosťou a neposkytnutie by nám znemožnilo splniť si naše zmluvné a zákonné povinnosti. Ako záruku dodržiavania našich záväzkov sme však zároveň zabezpečili, že osobné údaje budú použité výhradne na stanovený účel alebo na zákonný a zlučiteľný účel, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na každý z uvedených účelov. Osobné údaje klientov nezverejňujeme. Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci nášho spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín, mimo územie Európskej Únie či do medzinárodných organizácií.

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie 

Aby sme Vás mohli informovať o najvhodnejších obchodných a marketingových ponukách, osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a/alebo ktoré sme v rámci poskytovania našich produktov a služieb o Vás získali, podrobne analyzujeme a vyhodnocujeme. Takéto analýzy vykonávame na základe našich oprávnených záujmov smerujúcich k individualizovaným ponukám našich finančných produktov a služieb a celkovému zlepšenie Vášho finančného plánu. Dôsledkom takéhoto spracúvania pre Vás je prispôsobenie našich ponúk čo najbližšie Vašim potrebám.

4. Naši sprostredkovatelia 

Spolupracujeme s partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby a produkty a zefektívňovať priamu komunikáciu s našimi klientmi. Osobné údaje klientov poskytujeme povereným sprostredkovateľom na účely spracúvania osobných údajov pre našu spoločnosť a na základe našich pokynov. Títo partneri musia dodržiavať záväzok prísnej dôvernosti v súlade s týmito pravidlami a zmluvami, ktoré sme s nimi uzavreli. Našimi sprostredkovateľmi sú najmä spoločnosti, ktoré nám zastrešujú tieto okruhy služieb:


a) poisťovacie služby;
b) prekladateľské služby;
c) marketingové služby;
d) služby v oblasti IT;
e) služby v oblasti PR, eventov a prieskumov;
f) právne služby.

5. My ako sprostredkovatelia 

Ako sprostredkovateľ spracúvame osobné údaje ako podriadený finančný agent pod samostatným finančným agentom Finportal a.s. so sídlom  Pribinova 4, 811 09 Staré Mesto, IČO: 45469156, pričom spracúvanie osobných údajov v tomto prípade prebieha v rozsahu, spôsobom a na účel stanovený zákonom  č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní, v znení neskorších predpisov, na účel vykonávania finančného, sprostredkovania, identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, iné účely vyplývajúce z tohto zákona, ako aj na plnenie úloh a povinností finančného agenta podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

6. Iní príjemcovia 

Osobné údaje našich klientov zdieľame s právnickými a fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a verejnými inštitúciami, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie je primerane nevyhnutné na:

a) Dodržanie príslušného právneho predpisu, právneho procesu, alebo vynútiteľnú žiadosť štátnej správy;
b) Uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane prešetrenia ich možného porušenia;
c) Postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných incidentov;
d) Ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti našej spoločnosti, našich klientov alebo verejnosti, tak ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.

Vždy však dohliadame na to, aby sme neposkytli viac údajov ako je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania.

7. Práva dotknutej osoby 

Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete uplatniť:

a) Osobne na každom kontaktom mieste;
b) Prostredníctvom našej zákazníckej linky: 0948 150 150;
c) Na webovom sídle prevádzkovateľa v sekcii Ochrana osobných údajov;
d) Telefonicky na: 0948 150 150, emailom: procarepartners@procarepartners.sk alebo priamo na webovej stránke prevádzkovateľa a/alebo externej zodpovednej osoby: procarepartners.sk;
e) Písomne na adrese zodpovednej osoby: Dunajská 8, Bratislava, 811 08.

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

a) Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b) Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebuje, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

c) Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e) Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

f) Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

g) Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

h) Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

8. Získavanie osobných údajov 

Osobné údaje, ktoré o našich klientoch spracúvame, získavame v prvom rade priamo od našich klientov. Tieto pritom môžeme od klientov získavať priamo, alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov – podriadených finančných agentov PCP, ktorí ich spracúvajú v náš prospech a na základe našich pokynov.

9. Uchovávanie osobných údajov 

Osobné údaje klientov uchovávame po rôzne dlhú dobu v závislosti od účelu spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje spracúvame:

a) Na základe súhlasu – po dobu v súhlase výslovne uvedenú alebo do jeho odvolania;
b) Z dôvodu plnenia našich zákonných povinností či možností – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
c) Z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy, či trvania predzmluvných rokovaní;
d) Z dôvodu oprávnených záujmov – po dobu plnenia zmluvy, resp. do namietnutia spracúvania.

Po uplynutí vyššie uvedených lehôt sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely typu archivácia, či štatistika.

10. Prechodné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov po 25.5.2018 

Vaše osobné údaje získané a spracúvané na marketingové účely do 25.5.2018 budeme po tomto dátume a v súlade s týmto účelom spracúvať aj naďalej. Spracúvanie budeme uskutočňovať na základe nášho oprávneného záujmu. Naša spoločnosť Vás na účel priameho marketingu môže kontaktovať písomne, elektronickou poštou, telefonicky, prostredníctvom automatického volacieho systému či inou dostupnou formou. Voči takémuto spracúvaniu máte podľa bodu 7 f) týchto pravidiel garantované právo namietať.

11. Zmeny týchto pravidiel 

Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom upozorníme.

Finančné poradenstvo na mieru

Potrebujete portfólio máme inovatívne a aktívne riešenia. Informácie vám poskytneme aj na našej Infolinke: +421 948 150 150


    Osobné údaje budú použité na kontaktovanie.

     

     

    Kontaktujte nás